Socialdemokraternas budget för 2020

Debatt

Lerums kommuns viktigaste uppdrag är att se till att invånarna får god tillgång till stöd och service i form av bra skolor, vård och omsorg. Det är även kommunens ansvar att den grundläggande infrastrukturen fungerar.

Vi socialdemokrater fokuserar ständigt på hållbar utveckling utifrån dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Detta avspeglar sig i den budget vi lägger för 2020. Skatt är inget mål i sig, utan skattesatsen ska sättas utifrån de behov kommunen har. Kommunens verksamhet är överordnad ekonomin. Vi föreslår dock en oförändrad skattesats 2020.

Vi socialdemokrater är övertygade om att om vi ska nå ett hållbart samhälle så måste vi satsa på våra barn och unga. Därför lägger vi mer resurser på skola och fritid för att kunna minska barngrupperna inom förskolan, bygga om och till skolorna runtom i kommunen med särskilt fokus på skolstrukturen i Floda. Vi vill även starta upp arbetet med att bygga en ny simhall och kompletterad ishall i Stenkullen.

Inom stöd och omsorg ser vi att allt fler människor är i behov av stöd med fler placeringar än tidigare. Vi vill ta höjd för detta i vår budget och ge rimliga resurser till en verksamhet som idag är underfinansierad.

I Lerum har vi politiskt beslutat att bli Sveriges ledande miljökommun till 2025. Vi socialdemokrater vill se till att värna både den yttre och inre miljön i kommunen. Vi vill därför öka satsningen på den ekologiska hållbarheten i Lerum med bland annat mer ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter- en viktig satsning som både gynnar miljön och hälsan.

Ett socialdemokratiskt Lerum är en kommun i framkant – global, jämställd och hållbar. Därför innehåller vår budget riktiga, robusta och hållbara satsningar.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen