Socialdemokraternas budget

Kommunen

Det som skiljer Socialdemokraternas budget från de andras är att vi gör mer satsningar på skola och förskola för att få mindre barngrupper samt att klara basuppdraget och personalförsörjningen. Vi kan inte acceptera neddragningar, som i majoritetens budget kallas effektiviseringar, och besparingar inom ett så viktigt område som våra barn är, utan vi skjuter till de resurser som krävs för att inte bara nå en ekonomi utan även en verksamhet i balans. Vilket även är en viktig samhällsekonomisk vinst i längden.

Dessutom vill vi införa ett socioekonomiskt perspektiv även inom barnomsorgen. I vår budget prioriteras även fritiden för kommuninvånarna, då vi vill skapa ett ännu större idrottsområde i Stenkullen med ett brett utbud av aktiviteter.

Dessutom menar vi allvar med att bygga ett kulturhus. Och för oss är det viktigt att vi säkrar byggbar mark så att vi kan utveckla kommunens verksamheter men även att det byggs fler bostäder.

I en kommun som Lerum är det även av största vikt att vi har en god och fungerande dialog med näringslivet, vi behöver bli en hållbar näringslivs kommun.

Lerums kommuns viktigaste uppdrag är att se till att invånarna får god tillgång till stöd och service i form av bra skolor, vård och omsorg. Det är även kommunens ansvar att den grundläggande infrastrukturen fungerar.
Vi socialdemokrater fokuserar ständigt på hållbar utveckling utifrån dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Detta avspeglar sig i den budget vi lägger för 2020. Skatt är inget mål i sig, utan skattesatsen ska sättas utifrån de behov kommunen har. Kommunens verksamhet är överordnad ekonomin. Vi föreslår dock en oförändrad skattesats 2020.

Vi socialdemokrater är övertygade om att om vi ska nå ett hållbart samhälle så måste vi satsa på våra barn och unga. Därför lägger vi mer resurser på skola och fritid för att kunna minska barngrupperna inom förskolan, bygga om och till skolorna runtom i kommunen med särskilt fokus på skolstrukturen i Floda. Vi vill även starta upp arbetet med att bygga en ny simhall och kompletterad ishall i Stenkullen. 

Inom stöd och omsorg ser vi att allt fler människor är i behov av stöd med fler placeringar än tidigare. Vi vill ta höjd för detta i vår budget och ge rimliga resurser till en verksamhet som idag är underfinansierad.

I Lerum har vi politiskt beslutat att bli Sveriges ledande miljökommun till 2025. Vi socialdemokrater vill se till att värna både den yttre och inre miljön i kommunen. Vi vill därför öka satsningen på den ekologiska hållbarheten i Lerum med bland annat mer ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter- en viktig satsning som både gynnar miljön och hälsan.
Ett socialdemokratiskt Lerum är en kommun i framkant – global, jämställd och hållbar. Därför innehåller vår budget riktiga, robusta och hållbara satsningar.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen.