Foto: Carina Svensson
Bäckamaden. Det tilltänkta nya området ska ligga mellan Ljungviksskolan och Olstorp.

En attraktiv kommun att bygga i

Kommunen

Fyra bostadsprojekt var uppe på senaste kommunstyrelsesammanträdet. Närmast i tid att förverkligas är Bäckamaden i Gråbo, här ska det byggas 220 nya bostäder.

Om allt går enligt planerna kommer det nya bostads­området byggas intill Ljungviksskolan i Gråbo. Politikerna har beslutat att genomföra samråd om detaljplaneförslag för fastigheten. Detaljplanen ska ställas ut under sommaren. Därefter blir det granskning, som väntas vara klar runt årsskiftet. Om planen går igenom kan den därefter antas, vilket väntas bli någon gång under våren eller försommaren 2020.

Det är GBJ bygg, BoKlok och en privat fastighetsägare som vill bygga det nya området, som kommer att göra att Gråbo och Olstorp växer ihop.

Hundratal

Sammanlagt möjliggör den nya detaljplanen 220 nya bostäder i flerfamiljs-, par- och radhus.

– Spännande att se hur Gråbo samhälle utvecklas, säger Eva Andersson, Centerpartiets kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsbyggnad, och fortsätter:

– Vi behöver bostäder men vi får inte växa för fort, vi måste se till att samhället hinner med. I planen för Bäckamaden finns till exempel utrymme för ytterligare en förskola och för att bygga ut Ljungviksskolan. Och det behövs, vi är en kommun med många barnfamiljer.

Det är flera bostadsbolag som vill bygga i Lerums kommun. Ytterligare tre förslag på nybyggda områden behandlades på senaste kommunstyrelsesammanträdet. För de två områdena som politikerna valde att gå vidare med ligger dock ett eventuellt förverkligande betydligt längre in i framtiden.

Möjliggör

I Floda vill Ekeblad Bostad bygga 18 till 30 bostäder i radhus. Det nya området ska ligga vid Turebergsvägen/Ekvägen/Gamla Vägen. Det finns en fotbollsplan intill det planerade området, och denna ska vara kvar. I tjänstemännens beslutsbakgrund står det ”Gröna ytor insprängda i omgivande bebyggelse, som i detta område, är av stor betydelse för en hållbar hantering av dagvatten, vilket är viktigt som beredskap för klimatförändringar. För att möjliggöra byggnation skulle det också krävas omfattande flytt av VA-ledningar alternativt en mindre ombyggnad.” Politikerna valde dock att gå emot tjänstemännen och gå vidare med planen för området.

– Men kommunen ska inte ta en stor kostnad för en eventuell flytt av vatten- och avloppsrör, den kostnaden får exploatören ta i sådana fall, slår Eva Andersson, kommunalråd, fast.

I Gråbo vill BoKlok göra ytterligare byggnation. Den här gången vid Hörnmossevägen och Brattåsvägen. Större delen av området är kommunal mark, som idag utgör produktiv skogsmark. Bolaget vill bygga 250 bostäder i form av lägenheter i mindre flerbostadshus och parhus. I samband med denna byggnation skulle det även byggas en förskola. Området bedöms som intressant att studera för en framtida utbyggnad av Gråbo. Men politikerna vill att tjänstemännen ska granska vad området skulle betyda för till exempel antalet platser i skolan och vägstruktur innan planarbetet kan sättas igång.

Ostabilt

I Lerum ville Nils Andreas­son arkitektkontor bygga nio tvåplans stadsradhus. Det aktuella området ligger på kommunal mark där Lindvägen och Skafsåsvägen möts. Byggnaderna skulle ha stomme i massivträ, träfasad och sedumtak. Politikerna sa dock nej. Motivering var att området är olämpligt att bebygga på grund av dess höga natur- och friluftsvärden. Dessutom bedöms området som geotekniskt olämpligt att bebygga på grund av dålig markstabilitet.