FILIP LANDQVIST
Säkrare. En ny lag innebär att domstolen blir en säkrare plats att vistas på för personer som ska lämna uppgifter.

Flera nya lagar trädde i kraft

Nyheter

Höjt rut-avdrag, rökförbud på uteserveringar och slopade arbetsgivaravgifter för den som anställer unga.
Där har ni några av lagändringarna som trädde i kraft i veckan.

Den nya tobakslagen innebär bland annat att rökförbudet utvidgas till att omfatta uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. Det inkluderar områden för kollektivtrafikresenärer, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet utvidgas också till att omfatta fler produkter, bland annat elektroniska cigaretter.

För den som köper hushållsnära tjänster kan glädjas åt att rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

För den som anställer unga gäller från 1 augusti att varken allmän löneavgift eller några andra arbetsgivaravgifter än ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska betalas för lön till anställda som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Det gäller dock inte den del av ersättningen som för en månad överstiger 25 000 kronor.

Nu avskaffas också den särskilda löneskatten om 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Löneskatten avskaffas även på inkomst av bland annat aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

Ett enmansföretag som skaffar sin första anställda har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten upp till 24 kalendermånader i följd. Endast ålderspensionsavgift ska betalas under denna tid.

En ny lag innebär att Sveriges domstolar ska bli säkrare. Personer som ska förhöras ska kunna lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar. Brottsoffer och vittnen får större möjlighet att delta genom videokonferens. Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Förbudet mot att fotografera i rättssalen utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen, och straffskalan för brott mot förbudet skärps.

  • Philip Mauritzson