Ingen likvärdig utbildning med Lerums kommuns riktlinjer

Debatt

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning eller svår sjukdom får man ofta kämpa hårt för att barnet ska få rätt stöd i skolan. Har du tur hittar du en förskola eller skola som gör rätt anpassningar så att ditt barn klarar av att gå där.

En viktig del i en likvärdig utbildning är reglerna i skollagen om finansiering av enskilda förskolor och skolor, som sker dels genom det grundbelopp, som skolan får för varje elev, dels genom tilläggsbelopp. Om en sådan förskola eller skola har ett barn eller en elev som har så stort och omfattande stödbehov att hen är i behov av till exempel en assistent, så ska stödet ges. Då kan förskolan eller skolan ansöka om tilläggsbelopp hos kommunen.

Den 27 juni 2019 fastslog Lerums kommun nya riktlinjer för tilläggsbelopp. Av ”Riktlinjer för fördelning gällande tilläggsbelopp” så finns det vissa kriterier som kan ge tilläggsbelopp för elever folkbokförda i Lerums kommun. Det är barn/elev med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller ickepedagogiska insatser under större delen av dagen, barn/elev som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel- eller deltidsstöd, regelbundet under året, där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs samt elev som får modersmålsundervisning.

Denna ordning utesluter att fristående förskolan eller skolan kan få tilläggsbelopp för de barn och elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i form av till exempel autism som är i behov av assistenthjälp eller extra lärarresurs. Den utesluter också barn och elever med olika former av sjukdomar som inte är livshotande eller barn och elever med stora kommunikationssvårigheter.

Som skoljurist med över tio års erfarenhet av tilläggsbeloppsfrågor menar jag att Lerums kommuns riktlinjer saknar stöd i lagstiftningen.

Kostnaden för en assistent kan uppgå till 400 000 kronor per år inklusive arbetsgivaravgifter. Det är inte så att små verksamheter alltid har möjlighet att göra de besparingar som krävs i den övriga verksamheten för att få råd att anställa en assistent, om man inte får tilläggsbelopp. Besparingarna får då göras på bekostnad av övriga barn. I praktiken kan man tvingas välja mellan att bryta mot skollagen eller att lägga ner verksamheten. Jag tror inte att alla föräldrar som har barn på fristående förskolor och skolor är medvetna om hur dessa riktlinjer kan slå. På Lerums kommun är man stolt över att det nu satsas på en resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det ska man med all rätt vara. Men om man inte följer skollagen så blir det inte någon likvärdig utbildning för alla barn och elever i kommunen. Den som påstår något annat gör sig skyldig till hyckleri.

Kommunen bör ändra sina riktlinjer och istället göra en individuell prövning av förutsättningarna i varje enskilt fall. Det skulle vara mer transparent, rättssäkert och också ligga i linje med vad lagstiftning och praxis säger.

Jennie Elfström
Jur. kand