Arkivbild
Lerum Energi planerar att bygga en elstation i Häcksjöområdet.

Kommunen svarar JO

Lerum

Kommunen har svarat på Justitieombudsmannens frågor efter en anmälan om mottagningsstationen för el i Häcksjöområdet.

En kommuninvånare har anmält Lerums kommun till Justitieombudsmannen, JO, med anledning av det planerade ställverket i Häcksjöområdet

Bakgrunden är att Lerum Energi vill bygga en ny mottagningsstation, vilket är en knutpunkt i elnätet där elen tas emot för vidare distribution ut till kunder. Syftet är att trygga elförsörjningen när kommunens befolkningsantal ökar.

Enligt JO-anmälan finns enligt dokument kopplade till ärendet inga underlag på genomfört samråd, lokaliseringsprövning eller miljöutredningar. Anmälaren skriver ”Summan är att Lerums kommun inte har hanterat ärendet som sig bör samt att det har gett invånare i Lerum minimal insyn i ett icke sekretessbelagt byggärende.” Anmälaren menar att kommunen inte tagit hänsyn till offentlighetsprincipen när de hanterar allmänna handlingar samt att de inte har sett till att allmänna handlingar lämnats ut skyndsamt.

Lerums kommun skriver i sitt svar till JO att information om att ansökan om nybyggnation av mottagningsstationen publicerades i Lerums Tidning i december 2015, med möjlighet att yttra sig 17 december till 7 januari. Inga yttranden inkom i samband med prövningen av förhandsbeskedet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade sedan i februari att bevilja ansökan.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Lerum energi avseende försäljning av marken. Lerum energi sökte i februari 2018 bygglov för mottagningsstation för eldistribution. Miljö. och byggnadsnämnden informerade genom Lerums Tidning att ansökan inkommit samt att tiden för yttrande var till första augusti. I samband med informationen i tidningen inkom flertalet skrivelser från boende i närområdet. Runt 100 personer yttrade sig över ansökan samt även överklagade det tidigare beviljade förhandsbeskedet. Lerums energi och Lerums kommun höll med anledning av detta ett öppet möte i september 2018. I samband med mötet förlängdes tiden för yttrande till september. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade sedan bygglov i november.

Det positiva förhandsbeskedet och det beviljade bygglovet är överklagade och ligger vid dagens datum i överinstans för prövning.

Nämnden förklarar vidare att man har haft löpande kontakt med flertalet personer som bor i området kring den planerade mottagningsstationen. Man säger också att man vid begäran har lämnat ut de handlingar i ärendet som har varit offentliga och svarat på de frågor som ställts eller skickats in.