Svar till ”Varför så hög kostnad för trygghetslarm?” 24/7

Debatt

Lerums kommun har rätt att ta ut taxor och avgifter för att finansiera olika typer av service och tjänster till medborgarna. Om inte taxor och avgifter tas ut behöver tjänsterna finansieras genom skattemedel. Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som beslutar om vilka belopp som ska gälla för olika taxor och avgifter.

Om en kommun tar ut taxor och avgifter får kommunen inte ta ut mer i avgift än vad man har kostnader för, så kallat självkostnadspris. Sektor Stöd och omsorg har möjlighet att ta ut kostnad för olika avgifter, och dessa har under sommaren justerats för att närma självkostnadspris. I flera fall subventionerar kommunen fortfarande för insatserna. Det vill säga att trots en höjning av taxor och avgifter får kommunen inte full täckning för sina kostnader.

Några avgifter kommer att gälla redan efter sommaren och andra gäller för 2020. Att kommunen redan i år höjer avgifterna för exempelvis trygghetstelefon beror på att dessa är kraftigt underfinansierade. Målsättningen är att kommunen ska ha en balans mellan kostnader och möjliga intäkter, detta för att taxor och avgifter så långt det är möjligt ska finansieras av dem som nyttjar tjänsterna. Bestämmelserna för vad en kommun får ta ut i taxor och avgifter finns i 2 kap 5-6 § kommunallagen.

Socialtjänstlagen har ett tak för högsta avgift som kommunen får ta ut, så kallad maxtaxa. Dessutom finns ett förbehållslopp som består av din boendekostnad och ett minimibelopp som ska täcka utgifter för mat, läkemedel, kläder och andra personliga behov. Maxtaxan och förbehållsbeloppet skyddar medborgaren mot en för hög sammanlagd kostnad när kommunens tjänster utnyttjas, där de allra flesta avgifter ingår.

Med vänlig hälsning,

Malin Wendeblad
Enhetschef
Administrativa enheten
Stöd och omsorg

  • Malin Wendeblad