Sverigedemokraternas syn på Alliansens budget

Debatt

Alliansen tycks vilja satsa på så omfattande investeringar att de bortser från vilka ekonomiska förutsättningar som Lerums kommun har och vilka konsekvenser det medför framöver. De har för avsikt att satsa allt till alla när vi nu samtidigt måste vidta besparingsåtgärder som påverkar kvalitén på skolan och barn- och äldreomsorgen.

Vi kan inte bortse ifrån att vi i dagsläget har en skuld på 2,4 miljarder, efter avdrag för finansiella tillgångar. Om detta sätts i relation till kommunens intäkter på 2,3 miljarder och med en soliditet på endast 20 procent, är det obegripligt hur Alliansen under de kommande tre åren har för avsikt att låna upp ytterligare 893 Mkr. Då vi inte har ekonomiska resurser för att kunna amortera måste vi vara återhållsamma med investeringar för att vara bättre rustad inför kommande lågkonjunktur med kommande räntehöjningar.

Även om dagens konstlade räntenivå håller i sig några år kommer smällen när ekonomin åter ställs till en normal nivå på cirka fyra procent vilket innebär ytterligare räntekostnader med 90 mkr år 2022, och som leder till att ert beräknade överskott på 52 Mkr skulle istället leder till ett underskott.

Har alliansen överhuvudtaget beaktat att vi är skyldiga att följa kommunallagen där det framgår att vi ska sörja för en god ekonomisk hushållning som innebär att kommande generationer inte tvingas finansiera våra nuvarande investeringar. Inte ens nuvarande skuld kommer vi kunna betala inom närmaste hundra åren.
Att investera för att upprätthålla välfärden är nödvändigt, men om övriga investeringar sker i en takt som ekonomin inte tål blir det ansvarslöst. Kärva tider väntar nu när staten inte längre finansierar våra nyanlända och som kostar betydande belopp under många år framöver och är på minst 80 Mkr per år.

Därtill har vi en allt större andel åldrande befolkning med det vårdbehov som det medför. Alliansens budget innebär att vi inte framöver kommer kunna erbjuda den kvalité på skola, barn- och äldreomsorg som lagen kräver och medborgarna förväntar sig.

Vi menar därför att alliansens budget kommer leda till skattehöjningar när de vill investera i ny tennis-, sim- och ishall, kulturhus, idrottshallar i alla kommundelar med mera när man istället borde inse att våra resurser inte räcker till det väsentliga, det vill säga skola, barn- och äldreomsorg.

De påtalar att de tar ansvar för ekonomin och att kommunal­skattesatsen inte kommer att höjas. Vi kan konstatera att de istället än en gång höjer taxor och avgifter, och som inte står i proportion till konsumentprisindex. Det som slutligen kommer leda till att kommunen inte klarar av att hålla en budget i balans är att vi kan förvänta oss ytterligare cirka 150 nya invandrare varje år, efter att regeringen med hjälp av Kristdemokraterna nu lättat upp för anhöriginvandringen, och som kommer belasta socialtjänsten från första dagen de kommer till vår kommun.

Sverigedemokraterna i Lerum
Enda oppositionspartiet
Per Hassel
Bo Nordström
Glenn Sjögren