Arkivbild från 2016

Åtgärder vid dämmet i Stamsjön

Lerum

En rad åtgärder ska säkra vattennivån i Stamsjön. I dagarna startar, om allt går enligt planen, arbetet med åtgärder som ska säkerställa vattennivån, minimera risker vid översvämningar samt stärka biologiska värden i sjön och Alebäcken.

På dagens kommunstyrelsesammanträde diskuteras dämmet i Stamsjön. Enligt tjänstemannaförslaget ska politikerna ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de två första åtgärderna under tidsperioden 22 augusti till 15 september.

Bakgrunden är att vattennivån i sjön under våren 2016 var 70 till 90 centimeter lägre än normalt. Det innebar skador på sjöns biologi och risker för biologin i den nedströms Alebäcken. Den låga vattenivån påverkade också möjligheten att bada i sjön.

Politikerna i kommunstyrelsen har behandlat frågan flera gånger sedan sommaren 2016. Förvaltningen har fått uppdraget att skapa en långsiktig hållbar lösning, och har alltså nu presenterat en sådan. Länstyrelsen beslutade i år att åtgärderna inte innebär betydande miljöpåverkan samt att synpunkter från samrådet ska belysas i ansökan till mark- och miljödomstolen, och denna prövningsprocess fortsätter parallellt.

Situationen i sjöns utlopp och vid dammkonstruktionen har följts kontinuerligt och dammens skick har försämrats gradvis. Bedömningen är att det finns en risk för skador på dammen om flöden skulle öka mycket snabbt. En kraftig flödesökning bedöms också kunna få allvarliga konsekvenser för de närmaste fastigheterna men också på områden längre nedströms bäcken, där kommunen för några år sedan genomförde skredsäkrande åtgärder.

Förslaget som politikerna beslutar om idag innebär en v-formad tröskel av natursten vid sjöns utlopp. Tröskeln håller kvar vattnet i sjön i den äldre nivån på ett självreglerande sätt och minskar trycket på fördämningen. Dämmet och kanalen efter dämmet kan sedan öppnas upp, och genom att flytta en sten skapas en friskväg. Åtgärderna ska ge kommunen minimalt framtida skötselbehov och är samtidigt en naturvårdsinsats då fisk åter kan vandra fritt. Därefter ska en del av den gamla dammen sågas ur och kanalen rensas till tillräcklig storlek för att släppa förbi också stora flöden.

En tredje åtgärd, som inte görs ännu, innebär att man ska bygga en trappliknande forssträcka som fungerar som fiskväg. Fiskvägen byggs genom att stenar plockas om i en äldre bäckbotten på en cirka 45 meter lång sträcka ned- och uppströms dammen.

Snarast

Förvaltningen bedömer att åtgärderna skulle innebära att riskerna med dammen försvinner, och därför görs bedömningen att de bör genomföras snarast, utan att invänta dom i mark- och miljödomstolen. I förslaget står det ”höst och vinter bedöms innebära tydligast risk för nya allvarliga händelser, därför är det viktigt att genomföra åtgärderna innan dess. Förvaltningen gör bedömningen att agerandet ryms i undantaget i miljöbalken som finns för att hantera akuta risker på miljö och hälsa.”