Nerlagd förundersökning. Faximil från 23/12 2015

En lång och utdragen tvist

Kommunen

Systemteknikhärvan har varit ett oerhört snårigt ärende med många långa turer – som fram till förlikningen har pågått i nära fem år. Kommunen menade att Systemteknik hade överfakturerat mångmiljonbelopp medan företaget ansåg sig oskyldigt anklagade..

Hösten 2014 fick kommunen tips om att företaget Systemteknik, som hade flera ramavtal, systematiskt överfakturerade Lerums kommun. Kommunen polisanmälde.

Åklagaren inledde förundersökning. Men ett drygt år senare, i december 2015, meddelade han att han hade lagt ner brottmålsutredningen eftersom bedrägeribrott inte gick att styrka.

Under förundersökningen kom det fram att det fanns brister i kommunens egen organisation. I mejlkorrespondens som LT har begärt ut inför tidigare artiklar skrev kommunens upphandlingsjurist till Systemtekniks jurist ”kommunen har granskat förfarandet i den egna organisationen och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister. Att representanter från kommunen till viss del och vid vissa beställningar möjligen har agerat på ett felaktigt sätt friskriver emellertid inte Systemteknik från ansvar.”

Vilka var bristerna i kommunens organisation?

– Tjänstepersoner har brustit avseende gransknings- och attesteringsrutiner. Tjänstepersonal har underlåtit att begära in och granska verifikationer som utgör underlag till fakturor. Att tjänstepersonerna har brustit avseende granskning och attestering ger dock inte Systemteknik en rätt att överfakturera, svarade upphandlingsjuristen i en tidigare artikel.

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit?

– Vi har skärpt, eller egentligen bara inskärpt (rutinerna fanns redan men följdes inte), våra faktureringsrutiner och tydliggjort vilka underlag som ska begäras innan granskning och attestering av en faktura sker.

Uteslöt företaget

Trots att åklagaren alltså lade ner målet mot Systemteknik redan 2015 har kommunen fortsatt att utesluta företaget från arbeten. För att den typen av uteslutning ska kunna göras krävs ingen dom men det måste vara sannolikt att företaget har gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövning, vilket kommunen alltså ansåg.

Frågan prövades inte i domstol då eftersom Systemteknik inte överklagade kommunens beslut att utesluta dem. Företagaren Carl-Anders Hilmarch har förklarat detta med att man helt enkelt inte hade tid.

– Kommunen hade gått ut till ett antal företag och svartmålat oss och vi var tvungna att rädda våra jobb genom att vårda våra affärskontakter. Det visade sig vara en riktig prioritering. Vår omsättning har ökat och vi har kvar alla kunder. De trodde uppenbarligen inte på kommunens varningar. Dessutom fick vi rådet i det läget att inte slänga pengar och ödsla tid på juridiska tvister, har han svarat i en tidigare artikel.

För dyrt

Även om inget brott kunde bevisas menade kommunen även fortsatt att Systemteknik hade överfakturerat, och att det uppskattningsvis handlade om tio miljoner kronor. Systemteknik å sin sida stämde kommunen för utebliven betalning för utförda jobb. Kommunen menade dock att betalningen inte skulle göras eftersom det finns fordringar på högre belopp.

En ovanlig sak under processen är att Lerums kommuns advokater vid ett tillfälle lämnade in en anmälan om jäv till Alingsås tingsrätt, detta eftersom de ifrågasatte domarens opartiskhet. Domaren friades dock.

Hemlig förlikning

Det har också varit så att kommunen vid ett tidigare tillfälle, 2017, erbjöd förlikning. I det förlikningsavtalet stod det anmärkningsvärt att ”kommunen och Systemteknik förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja innehållet i eller förekomsten av detta avtal.” Enligt avtalet skulle Systemteknik efterge samtliga fodringar på kommunen, företaget skulle även betala kommunens kostnader i tvisten samt kostnader för revisionsgranskning, totalt 1,5 miljoner kronor. Då skulle kommunen motkrav på uppskattat 6 240 000 kronor också anses reglerat. Företagaren Carl-Anders Hilmarch vägrade skriva under. Det är stor skillnad från förlikningsavtalet som nu har slutits, där kommunen betalar 4,4 miljoner kronor till Systemteknik.

Fick mejlen

Det har även i övrigt varit en oerhört snårig historia. I ett försök att bringa lite klarhet har LT inför tidigare artiklar begärt ut mejlkorrespondens mellan kommunens upphandlingsjurist och Systemtekniks advokat. Där stod det klart att Systemteknik under lång tid vägrade att lämna ut alla underlag till fakturor. Med anledning av detta skrev kommunens jurist i januari 2016 ”För det fall Systemteknik i alla avseenden har agerat på ett korrekt sätt finns det ingen anledning för Systemteknik att undanhålla efterfrågade verifikationsunderlag.”

Systemtekniks Carl-Anders Hilmarch svarade på frågan varför företaget inte lämnade ut underlagen:

– Vi har inte vägrat att lämna ut. Alla arbeten är utförda och godkända, alla fakturor granskade och godkända. I samband med fakturering har vi levererat föreskrivet underlag. Sedan har vi helt enkelt ifrågasatt att på nytt skicka in underlag. Uppenbarligen har kommunen inte ordning i sina egna system och litar inte på att de egna tjänstemännen gjort en korrekt granskning. Nu har kommunen tvingat oss till ett omfattande arbete med att rekonstruera alla fakturor från 2010. Jag ser med spänning fram emot hur kommunen skall hantera de 26 pärmar med underlag som vi levererat.

Nu ser alltså den långa tvisten mellan kommunen och Systemteknik ut att ha tagit slut. Den 6 augusti kom parterna överens om en förlikning där Lerums kommun betalar 4,4 miljoner kronor till företaget.