Tar fram bestämmelser för Aspenäs

Lerum

Arbete med att ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd pågår för fullt och inför samrådet kan invånare nu svara på en rad enkätfrågor.

Orsaken till att man tar fram områdesbestämmelser är att området idag saknar gällande detaljplan eller likvärdig reglering. Arbetet med bestämmelserna sattes igång efter att politikerna rev upp en tidigare policy om att inte tillåta avstyckningar på mindre än 1 000 kvadratmeter. Invånare har riktat kritik mot kommunen för godtycklighet i beslut om avstyckningar och framfört att området håller på att tappa sin speciella karaktär.

En enkät

Inför ett antagande av de nya områdesbestämmelserna har alltså Lerums kommun gett alla som bor i Aspenäs villastad med omnejd möjligheten att svara på en enkät med tolv frågor, som bland annat finns på kommunens hemsida. Svaren ska tas i beaktan i arbetet med att ta fram bestämmelserna och ska vara ett av underlagen för kommande samråd.

Syftet med de nya områdesbestämmelserna är att samordna utvecklingen för området. Kommunen skriver ”här kan riksintresse, kulturmiljö, landskap och exploatering bejakas på ett enhetligt sätt. Genom områdesbestämmelserna kan en trygghet skapas för de boende i området som tydligare kan avgöra hur området kommer utvecklas. Områdesbestämmelser möjliggör för att framtida byggnation blir mer strukturerad och enhetlig.”

Aspenäs villastad växte fram under 1920-talet och ingår idag i Lerums kommuns kulturmiljöprogram men också inom området för planerad bebyggelse. Villorna i området illustrerar flera av de olika arkitekturstilar som varit rådande mellan 1920- och 1960-talen.

Troligtvis kommer samråd ske hösten 2019.