Foto: privat
Atosa Jakobsson.

Verksamhetschefen: ”Kommunen har ett stort ansvar för de boendes trygghet”

Lerums kommun

Atosa Jakobsson är verksamhetschef för särskilda boendeformer i Lerums kommun. Här svarar hon på kritiken från Saida Mahmuljin.

Hur ser du på det som har inträffat?

– Det är verkligen beklagligt och ledsamt när individer med demenssjukdomar hamnar i konflikter. Beteendestörningar i samband med demenssjukdomar (BPSD) är ganska vanligt förekommande och beror på vilken typ av demenssjukdom man har drabbats av och vilken del av hjärnan som har skadats och det kan leda till den här typen av händelser.

– Då vi värnar om alla våra boendes hälsa, omsorg och trygghet måste vi från olika håll arbeta med olika metoder för att skapa så harmonisk stämning som möjligt för alla parter och alla inblandade.

Hur ser du på kritiken om att kommunen inte löser problemet?

– Jag har stor respekt och medkänsla för anhörigas agerande. Jag känner även samma respekt och medkänsla för anhöriga till den andra individen som knappt kan känna igen sin närståendes beteendestörningar.

– Att arbeta med demenssjuka individer är en utmaning och vi, representanter från kommunen, måste hela tiden agera på ett sätt som är respektfullt gentemot alla parter. Alla värnar om sina egna nära och kära men vi måste värna om alla våra boende.

Vad gör ni från kommunens sida för att lösa situationen?

– Just i det här ärendet har vi kommit fram till en bra lösning som jag hoppas är respektfull mot alla parter.

Vilket ansvar har kommunen för de boendes trygghet?

– Kommunen har ett stort ansvar för de boendes trygghet. Vi har dock ramar, lagar och föreskrifter att förhålla oss till som till exempel att vi inte får använda tvångsåtgärder, att vi inte får tvångsförflytta någon, att vi inte får tvångsmedicinera med mera.

– Vi löser problem utifrån varje enskilt ärende och tar fram handlingsplaner med olika arbets- och förhållningssätt utifrån varje situation. Vissa åtgärder utifrån handlingsplanen fungerar och vi fortsätter med dem, men vissa andra måste vi ändra på flera gånger för att uppnå önskad effekt.

Saida Mahmuljin har gjort en Ivo-anmälan, har du någon kommentar till det?

– Att anmäla till olika instanser är en rättighet som vi har i Sverige och det är en rättighet som jag är väldigt stolt över.

Är det något annat du vill tillägga?

– Jag vill poängtera att så länge människor lever med människor och arbetar för och med människor kommer situationer uppstå som vi aldrig kan garantera inte kommer att inträffa. Förväntningar på kommunen måste vara inom rimliga och realistiska nivåer. Vi behöver bli tydligare med vad som kan förväntas av kommunens olika instanser. Vi har en ökande andel personer med olika behov i varierande åldrar och våra skattemedel ska räcka till alla åldersgrupper och olika behov.

– Sist men inte minst vill jag verkligen lyfta fram att vi har fantastiska äldreboenden i Lerums kommun och jag är oerhört stolt över alla medarbetare och chefer på våra äldreboenden. De fel och brister som inträffar i vår stora verksamhet under ett år är en droppe i havet jämfört med allt fantastiskt jobb som dagligen görs på våra äldreboenden.