Nytt järnvägsspår i Lerum

Lerum

Om allt går som planerat byggs det ett förbigångsspår på järnvägen vid Lerums station. Förhoppningen är att byggnation kan ske mellan 2022 och 2024.

Det nya spåret i Lerum är en av Trafikverkets punkt- insatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan, särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

I Lerum föreslås alltså ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och motorväg. Det kommer även att behöva göras viss ombyggnad av de befintliga spåren för anpassning till det nya spåret.

Trafikverket vill också bygga om stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. Man vill göra det möjligt till förbigångar, att kunna köra om tåg i båda riktningarna samt till vändning av tåg från Göteborg vid behov.

– Just nu väntar vi på länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen för Lerum. Järnvägsplanen för delen Lerum planeras sedan ställas ut för granskning under november 2019, säger Emma Stemme, projektledare på Trafikverket.

Om fem år

Arbetet med järnvägsplanen startade 2017 och beräknas pågå till och med våren 2020. Byggstart planeras preliminärt ske mellan 2022 och 2024.

Under byggnationen kommer tågtrafiken gå som vanligt med undantag för kortare tågstopp under ett par storhelger för bland annat växelinläggningar.

Hur påverkas kommuninvånarna?

– Under byggtiden påverkas de boende mest av byggtransporter, men vi samverkar med kommunen för att hitta lösningar som stör så lite som möjligt, säger Emma Stemme.

Annat i Floda

Även i Floda har olika insatser på järnvägen diskuterats.

I tidigare studier, bland annat förstudie av vändspår i Floda, var inriktningen att skapa utrymme genom att inte låta alla pendeltåg gå hela vägen till Alingsås. Under arbetet med järnvägsplanen har det dock konstaterats att det går att uppnå ökad kapacitet utan att vända några pendeltåg i Lerums kommun. Bedömningen är att önskvärd ökad kapacitet och robusthet kan uppnås genom andra åtgärder. Utbyggnad av vändspår är därför inte längre aktuellt, men möjlighet att vända tåg i samband med störningar är en fördel.

Trafikverket har beslutat att åtgärderna som ska göras i Floda kan genomföras utan järnvägsplan. Arbetet går snabbare utan järnvägsplan, men på grund av finansiering och möjlighet till kortare trafikstopp vid produktion kan åtgärderna troligen inte genomföras före 2022.

– När det gäller Floda så finns det inget beslut om när ombyggnaden kan genomföras. Finansieringen är idag osäker. Inget arbete med delen Floda pågår just nu inom ramen för vårt projekt, säger Emma Stemme.

Mycket trafik

Orsaken till olika insatserna på järnvägen är att det är mycket trafik på västra stambanan, och detta innebär under högtrafik på mornar och eftermiddagar ofta driftstörningar med förseningar till följd. Det gäller framför allt sträckorna kring Göteborg, där det är omfattande pendeltågstrafik.

Trafikverket genomför därför flera punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde för att fler tåg ska kunna gå under högtrafikperioderna men också för att ge högre effektivitet och bättre driftsäkerhet. Sammanlagt rör det sig om ett tiotal åtgärder, bland annat i Lerum och Floda.