Kostnaderna ökar i högre takt än intäkterna

Debatt

Av Lerums kommuns delårsrapport framgår att kostnaderna ökar i högre takt än intäkterna och som är att förvänta under många år framöver. Detta beror främst på konjunkturnedgången och för låg försörjningsgrad bland nyanlända i kommunen.

Verksamhetens nettokostnader förväntas avvika negativt mot budget med 25 Mkr och leder till underskott i alla sektorer som består främst av ökade personalkostnader och köp av verksamhet med mera.

Prognosen för årets resultat efter avdrag för jämförelsestörande poster landar på blygsamma 14,4 Mkr. Kommunen har inte fonderat 658 Mkr för kommande pensionsutbetalningar och ska det finansieras utan upplåning måste det ske med hjälp av kommande års vinster.

Lägger vi därtill planerade investeringar kan vi inte göra en annan bedömning än att alliansen bedriver en ansvarslös politik, inte minst för att de inte vill begränsa antalet nyanlända till kommunen.

Målet med mindre barngrupper är eftersträvansvärt, men det ser vi inget resultat av ännu. Kulturskolans verksamhet, mer­öppettider på biblioteken och fritidsenhetens verksamhet under loven ser vi som väldigt positivt. Stängningen av badet i Parasollen borde inte ha skett.

Vi ser allvarligt på att barn- och elevpengen är oförändrad trots ökade kostnader inom lärande med fem procent och riskerar att på sikt resultera i sämre kunskapsresultat.

Det är angeläget att få ner antal placeringar inom HVB-hem till förmån för familjehem. Försörjningsstöd bör inte överskrida lägsta normen och att det kombineras med motprestation.

Vi vill underlätta för lokala producenter genom bevarande av jordbruksmark för produktion.

Vi ser allvarligt på att nyanlända får förtur till bostäder på bekostnad av våra övriga medborgare, som för övrigt strider mot kommunallagens likabehandlingsprincip. Med nuvarande regler för uppehållstillstånd kommer Lerums kommun motta cirka 100 nyanlända per år inklusive anhöriga, vilket kommer påverka kommunens ekonomi så pass allvarligt att budgetunderskott blir oundvikligt.

Om vi inte ska behöva vidta ytterligare försämringar för medborgarna med minskade resurser till skola, barn och äldreomsorg, höjda taxor och avgifter så måste vi få ett uppehåll av nya migranter, och att om möjligt integrera de 836 personer som kommunen tagit emot sedan 2010.

Utan att beröra den verkliga orsaken till kommunens ansträngda ekonomin vill Alliansen genom effektiviseringar få kontroll på ekonomin. Tyvärr innebär det även besparingar så som exempelvis skolpengen och kraftiga höjningar inom taxor och avgifter. Vänsterblocket ville istället höja skatten som är förödande för tillväxt och svenskt näringsliv.

Sverigedemokraterna i Lerum
Per Hassel
Bo Nordström