Nytänk i Lerums centrum

Debatt

Tiden går. Det kan vi inte göra något åt. Men vi kan göra något medan den går. Och vi måste räkna med att andra nyttjar den utifrån sina egna intressen och behov. Det händer mycket i våra enskilda liv på en halv generation, cirka 15 år. Vi är inte desamma före och efter.

Om vi tillämpar detta på Lerums centrum så ser vi att det är ungefär så länge sedan tankarna föddes till det som sedan blev ett planprogram för utvecklingen av centrum med ett underlag som kallades handelsstrategi. Det var 2007 programmet godkändes av kommunstyrelsen med vissa undantag. I alla planer därefter har detta program åberopats som underlag. Parkeringshuset är det enda som blivit verklighet. Och höghuset Polkagrisen, som dock inte ingick i programmet.

I dag är förutsättningarna i en rad avseenden helt annorlunda än 2003. Näthandeln, elbilar, medvetenheten om klimathoten och resursers ändlighet, it-teknikens framgångar, en ny generation med nya prioriteringar, allt flera äldre, ny bebyggelse och ändrat näringsliv är några av dessa. Och nya politiker! Allt detta tyder på, att de gamla planeringsförutsättningarna inte längre är aktuella, och därmed inte heller de planer som grundades på dessa. Nu kända behov är ett resecentrum med gångförbindelser till Bagges torg och södra Lerum, Adelstorpsvägen som gågata, nytt innehåll på Bagges torg som fyller tomma lokaler, bebyggelse på Tingshusområdet, kulturhus och bostäder och kanske något som hittills ingen har tänkt på.

Det behövs nya tag från början, där Lerumsborna ges en avgörande roll i att formulera nya mål. Tidsenliga planeringsmetoder bör utvecklas så att det äntligen händer något som utvecklar Lerums centrum som en helhet. Diskutera nuläget, formulera målen för utvecklingen de närmaste 15-20 åren i Lerums centrum, gör en plan för hela tätorten och sedan för de enskilda objekten som kan och ska genomföras!
Vi har många idéer och deltar gärna i diskussionen.

Martin Zollitsch
för studiecirkeln God Miljö i Centrum