Ej verkställda beslut

Debatt

Under fullmäktigesammanträdet 24/10 presenterades ånyo en kvartalsrapport om ej verkställda beslut inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen.

Det är glädjande att se att siffrorna i rapporten går åt rätt håll, även om det är för tidigt att avgöra om det är en trend eller bara en tillfällig händelse vilket nästkommande rapporter får utvisa.

Men när det gäller den här rapporten finns det några punkter som avviker.
Första är antalet ej verkställda beslut gällande boende för äldre som ökar från föregående rapport. Det kan tyckas vara väldigt underligt då det är den punkten i rapporten som är lättast att under tid ha koll på rent demografiskt och ta höjd för med lediga platser.

En anledning till att det ser ut så här är på grund av anvisningslagstiftningen, de beslut som inte verkställts på denna punkt beror främst på att nyanlända bor i lokaler som egentligen är avsedda för äldreomsorg.
När väl gemene man i samhället börjar känna av tuffare tider i en ren konsekvens av en oansvarigt förd politik så har redan de svagaste i samhället drabbats hårt. Det här är ett lysande exempel på det.
Här måste man titta på andra alternativ för boende för nyanlända, det är oacceptabelt att äldreomsorgen blir lidande.

Det andra är att det inte blir någon förändring när det kommer till verkställandet av beslut gällande kontaktpersoner. Här har vi konstaterat att det är svårt att rekrytera nya kontaktpersoner samt bibehålla de som redan är kontaktpersoner idag. En anledning till detta är att ersättningen till kontaktpersoner inte höjts på över 15 år, vilket sänder helt fel signaler om vilken status detta uppdrag har. Här anser vi att man behöver göra en ordentlig höjning av ersättningen tillsammans med att se över andra kompletterande åtgärder, så som exempelvis lägga uppdrag på redan anställda inom funktionsstöd för att säkerställa att vi möter efterfrågan.

Det tredje är att Lerums kommun belagts med vite på grund av att beslut inte verkställts inom tre månader, detta ser vi som väldigt allvarligt då vitesbeloppet (som uppgår till 41 100 kronor) hade kunnat bättre spenderats på ersättning till kontaktpersoner.

Sverigedemokraterna i Lerum
Christopher Saart