Glädjande besked från Järnvägsföreningen, men fortsatt oro

Debatt

Glädjande att höra att Järnvägsföreningen i Lerum inte stöttar förslaget som Västra Stambanegruppen beställt, men det finns ännu skäl till oro. Normalt då ett konsultbolag får 2,5 miljoner kronor till en utredning, så brukar man lyssna på sin uppdragsgivare och inte komma med ett förslag som uppdragsgivaren inte vill ha. Hur har då detta kunnat ske? Jag har svårt att tänka mig att något parti egentligen vill ha en ny järnväg ovan jord genom vår kommun. Kanske är inte Järnvägsföreningens förslag genomförbart? Kanske det inte går att gräva tunnel exempelvis genom Ljungmossen norr om Drängsered, hur mycket Rhoca-Gil man än använder p.g.a. att berget ligger för djupt? Det skulle också kunna vara så att Lerums politiker inte varit tillräckligt tydliga i sin kravställning vare sig mot konsultbolaget eller mot de andra kommunerna inom Västra Stambanegruppen, Svenskt Näringsliv m.fl.?

Frågan är hur politikerna i Lerum kommer att agera nu? De kan ställa sig på tvären och värna om sina invånares intressen likt den av Henrik Ripa ledda kommunledningen gjorde för en 10 år sedan. Till detta krävs det mod. Förhoppningsvis krävs det också mod för att gå emot så pass många invånares intressen, vilket givetvis beror på graden av intresse och engagemang i frågan från oss invånare. Ofta är det så att man som invånare får den politik man förtjänar och jag hoppas inte vi Flodabor m.fl. låter oss bli överkörda av politikerna likt göteborgarna i fallet med Västlänken. Misstro mig inte, jag försöker inte skapa ett politikerförakt, utan är tacksam mot alla politiker som engagerar sig. Det skrämmer mig dock att samtliga partier är eniga i denna fråga så som situationen var i Göteborg i samband med att man fattade beslut om Västlänken. Då är det extra viktigt att vi invånare engagerar oss.

Uppmanar därför boende i kommunen i allmänhet och boende i Stillestorp, norra Floda och Norsesund i synnerhet att ta del av Lerums Naturskyddsförenings yttrande i frågan, vilket kan ses via denna länk: https://lerum.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/97/2019/05/LNF-%C3%B6ppet-brev-om-ny-j%C3%A4rnv%C3%A4g-190524.pdf

Vi har redan i Sverige EUs mest subventionerade godsjärnväg. För de skattemiljarder vi betalar får vi ökat buller, ökad risk för olyckor och godståg som sliter sönder vår järnväg. Ett starkt syfte har varit att minska godstrafiken med lastbilar, men den stora överflyttningen av gods p.g.a. subventionerna har istället gått från kustsjöfart till järnväg. För mig är det ofattbart att samtliga partier i Lerum är för ytterligare en järnväg genom Lerum för godstrafik då detta samhällsekonomiskt är slöseri med skattemedel samt att resurserna uppenbarligen inte räcker till för att underhålla den befintliga.

  • Tomas Bergsand