Svar till järnvägföreningens svar 30/10 till : ”Mobilisera mot ny järnvägssträckning, 23/10″

Debatt

Det är bra att Björn Stahre skriver att järnvägsföreningen instämmer i att en ny järnväg inte bör dras ovan mark förbi Lerum, Stenkullen och Floda. Det är också bra att föreningen aktivt har kritiserat sådana förslag.

Samtidigt svär föreningen sig fri genom att skriva ”Det är inte Järnvägsföreningens uppgift att i detalj föreslå en sträckning i terrängen. Vi saknar resurser för bland annat de geotekniska undersökningarna”. Men man anser sig ha resurser och egen kompetens för att under mycket lång tid bestämt hävda att en alternativ dragning i tunnlar både är möjligt att genomföra och är bättre än andra alternativ med en utbyggnad längst den befintliga sträckning.

Frågan som ställs till järnvägsföreningen i en annan debattartikel (även den 30/19) är därför mycket relevant: ”Det skulle vara intressant att veta järnvägsföreningens inställning om det nu inte finns möjlighet att få två nya spår i ny sträckning och helt i tunnel. Förordar ni då en ny barriär genom Lerum eller stödjer ni fyra spår i den befintliga sträckningen?”

Björn Stahre skriver vidare att debattartikeln bygger på en missuppfattning om planeringen. Björn skriver också att ”Västra Götalandsregionen håller inte på med järnvägsplanering det är trafikverkets uppgift” och att trafikverket för närvarande inte bedriver någon planering.

Det stämmer säkert att Trafikverket har en mer planerande roll. Men länken som bifogats talar sitt tydliga språk. Den ligger på Västra Götalandregionens hemsida och har rubriken ”Västra Götalandsregionen har utrett nytt dubbelspår på Västra stambanan”. Rubriken kan knappast vara tydligare. Att regionen har denna information och rubriksättning på hemsida är oroande och allvaret med detta bör inte förminskas. Vem som är den som är mest aktiv i att utreda, planera och föreslå en alternativ dragning som innebär dragning i öppen dager spelar ingen roll för de som drabbas. Här är länken igen (publicerad 8 mars 2019): https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/nyheter-om-infrastruktur/vastra-gotalandsregionen-har-utrett-nytt-dubbelspar-pa-vastra-stambanan/

  • Flodabo