Insändare: Bättre förebygga än att reparera

Nu samlas företrädare för regionen och kommuner, inklusive Lerum, för en gemensam folkhälsodag för att stärka det förebyggande arbetet och dela erfarenheter av vad som fungerar. Det är bättre för alla i samhället om vi arbetar hälsofrämjande istället för att rätta till problem i efterhand, skriver Tanja Siladji Dahne (MP), ordförande i Delregional Nämnd Västra.

ANNONS

Från 2023 så är det nytt styre och en ny politisk organisation i Västra Götaland. Den rödgröna ledningen i regionen vill satsa på att säkra folkhälsa och förebyggande arbete - och detta måste ske i samarbete med kommunerna. Ett särskilt fokus ligger på att stötta barns psykiska hälsa genom tidiga insatser.

Därför bjuder in Västra Götalandsregionen den 10 november in politiker och tjänstepersoner i 11 kommuner runt Göteborg till en dag om folkhälsa, social hållbarhet. Genom att dela med sig av goda exempel kan kommunerna ta del av vilka insatser som fungera och hjälpa varandra vidare. På plats finns även företrädare för Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner för att bidra med ny kunskap.

ANNONS

Fullföljda studier är en av bestämningsfaktorerna kopplat till folkhälsa som regionen och många kommuner valt att kraftsamla kring. I vår region finns många fina exempel. Lerum har ett av dessa som vi valt att ha som en programpunkt under dagen. Plattform Lerum är en lågtröskelverksamhet som erbjuder stöd till barn och familjer. Syftet är att erbjuda snabbt och lättillgängligt stöd, kunskap och information som behövs för att få vardagen att fungera.

Jag lever efter uttrycket att det krävs en hel by för att fostra ett barn. Jag upplevde själv genom uppväxten hur viktiga mina vänners föräldrar, fotbollsledare och lärare var för att inte hamna snett. Mina erfarenheter från att vara familjehem för barn talar tydligt om hur det kan vara när denna by inte finns för ett barn, eller när byn behöver stöd. Det är en del av folkhälsan.

Efter den här dagen så hoppas jag att vi spridit kunskap, och ökat modet kring att våga satsa på förebyggande åtgärder - även i ett tufft ekonomiskt läge. För något annat har vi inte råd med!

Tanja Siladji Dahne (MP), ordförande Delregional nämnd Västra

LÄS MER:Insändare: Lerum har inte uppfyllt de globala målen

LÄS MER:Förslaget: Patientavgifter höjs – läkarbesök på vårdcentralen blir dyrare

ANNONS