Insändare: M och L går emot vetenskap och beprövad erfarenhet

Ändring av juridiskt kön för unga är som att kliva på ett tåg som leder till livslång hormonbehandling och kirurgiskt ingrepp i könsorganet, skriver tre kristdemokrater.

ANNONS

Målet för svensk sjukvård är en god vård på lika villkor, men grunden är kvalitet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en expertmyndighet, som oberoende granskar metoder och insatser inom sjukvården. Den 22 februari 2022 publicerades granskningen Hormonbehandling vid könsdysfori - barn och unga. Efter en genomgång av vetenskapliga undersökningar landade expertgruppen i att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma effekterna. Detta resultat fick Socialstyrelsen att i december 2022 publicera de nya riktlinjerna Vård av barn och ungdomar med könsdysfori. Där manades till försiktighet med hormonell och kirurgisk behandling vid könsdysfori. Socialstyrelsen slog fast att ”Vårdåtgärder måste ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån principen att göra gott och inte skada.” Det var en tvärbromsning jämfört med myndighetens riktlinjer från 2015. Behandlingen av ungdomars könsdysfori med könskonträra hormoner och kirurgi saknar alltså vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

ANNONS

Nu har moderater och liberaler tagit ett initiativ i Socialutskottet och vill tillsammans med Socialdemokraterna och de andra röd-gröna partierna driva igenom en lagstiftning som ska underlätta byte av juridiskt kön. Det handlar om att utan diagnos kunna byta uppgift om kön i pass och andra juridiska sammanhang oavsett vilket biologiskt kön man har. Åldersgränsen föreslås sänkas till 16 år, trots varningar från till exempel Karolinska Institutet. KI hänvisar till internationella studier som visar att 80 till 90 procent av barn och ungdomar ångrar sig. De ”behöver i stället erbjudas hjälp och psykologiskt stöd”. KI hävdar dessutom att det inte finns någon evidens för att byte av ”juridiskt kön” skulle upplevas som något annat än ett första steg i en övergång från ett kön till ett annat. Ändring av juridiskt kön för unga är som att kliva på ett tåg som leder till livslång hormonbehandling och kirurgiskt ingrepp i könsorganet. Även SBU:s utredning och Socialstyrelsens inbromsning från tidigare riktlinjer om vård av unga med könsdysfori borde varit varningssignaler för Moderaterna, Liberalerna och de röd-gröna i riksdagen.

Varför lyssnar de inte på våra expertmyndigheter? Varför går de emot lagstiftningen om grunden för hälso- och sjukvård? Varför går de emot vetenskap och beprövad erfarenhet?

Nej, det är hög tid för en politisk tvärbromsning. För barnen och de ungas skull!

Stefan Svensson (KD), regionråd

Pernilla Wendesten (KD), regionrådsersättare

Magnus Jacobsson (KD), ordförande partidistriktsstyrelsen Västra Götaland

ANNONS