Replik: Vi arbetar aktivt med att säkerställa jämlika möjligheter

Vincent Nordgren (M) och Linda Silander (S) svarar KD.

ANNONS

Svar till "Vill inte majoriteten främja jämlika villkor?”.

Kristdemokraterna (KD) insinuerar i sin insändare från den 5 december att majoriteten inte vill främja jämlika villkor. Detta grundar sig i att deras tilläggsyrkande om att utreda avgiftsreducerade resor med färdtjänst för kommunens unga inte bifölls i Kultur- och fritidsnämnden.

I sociala medier förekommer också antydningar om att anledningen till att majoriteten valde att avslå yrkandet skulle bero på vilket parti eller person som kom med yrkandet. Det är både tråkigt och oroväckande att oppositionen tänker i sådana banor. Särskilt som majoriteten valde att bifalla andra yrkanden från KD på samma sammanträde.

ANNONS

Vi i majoriteten arbetar aktivt med att säkerställa jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar, vilket även framgår av de prioriterade inriktningar som återfinns i majoritetens budget för 2024. Stöd- och omsorgsnämnden kommer att ”ta fram ett underlag för att likställa kollektivtrafiktaxan för resor inom kommunen för de invånare inom ramen för LSS som även har permanent sjuk- eller aktivitetsersättning med det som gäller för den som är >65 år (0 kronor)”. I Kultur- och fritidsnämnden ska vi särskilt arbeta med att ”stimulera föreningar att möjliggöra för funktionsnedsatta att delta i verksamheten.”

För att förtydliga valde nämnden att avslå Kristdemokraternas yrkande om avgiftsreducerad färdtjänst eftersom bedömningen var att utredning av vilka taxor som ska implementeras inom färdtjänst inte faller inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Dessa taxor faller inom sektor stöd och omsorg. Tidigare i år (13/9) hade däremot Kristdemokraterna ett utmärkt tillfälle att lägga ett sådant yrkande då taxor och avgifter inom stöd och omsorg (inkl. färdtjänsttaxa för fritidsaktiviteter) remitterades till stöd- och omsorgsnämnden för yttrande. Från protokollet går dock inga sådana yrkanden att utläsa.

Vidare skriver Kristdemokraterna att anledningen till att utredningen kring sommarlovskort återremitterades var för att kostnaderna var för stora för att rymmas i budget och man skulle utreda delfinansiering. Det stämmer att förvaltningen fick i uppdrag att utreda möjliga lösningar om delfinansiering av korten, men anledningen till att nämnden valde att återremittera ärendet var att det även på andra punkter krävdes ytterligare utredning i ärendet. Vi i majoriteten ser fram emot att få ta del av den uppdaterade utredningen under 2024.

Avslutningsvis så är det en självklarhet för oss i majoriteten att ta ansvar för kommunens ekonomi. Vi anser att det är viktigt att se över de olika alternativ som finns, utreda kostnader och förväntad effektivitet innan vi fattar beslut som rör skattebetalarnas pengar.

Vincent Nordgren (M)

Ordförande, Kultur- och fritidsnämnden

Linda Silander (S)

1:e vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden

LÄS MER:Insändare: Vill inte majoriteten främja jämlika villkor?

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS