Ljungviksskolan i Gråbo har granskats av Skolinspektionen, som hittar många fel.
Ljungviksskolan har granskats av Skolinspektionen, som hittar många fel. Bild: Carina Svensson

Gråboskolan får bakläxa av skolinspektionen

Ljungviksskolan i Gråbo har brister i alla områden som har granskats av Skolinspektionen. Nu måste problem i skolans trygghet, ledning, betygssättning och undervisning åtgärdas.

ANNONS
|

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning på Ljungviksskolan i Gråbo, i årskurserna 4–9. Inspektörerna har bedömt skolans arbetssätt inom de fyra områdena: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning. Resultatet lämnas i tre grader. Bäst är om skolan i hög utsträckning uppfyller kriterierna, lite sämre om den i flera delar uppfyller dem och sämst om den i låg utsträckning uppfyller dem.

För Ljungviksskolan blev bedömningen lägsta betyg i de tre områdena: rektorns ledarskap, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning. Inte heller när det gäller undervisningen får skolan toppbetyg utan det mittersta omdömet, att undervisningen i flera delar främjar elevernas möjlighet att nå läroplanens mål.

ANNONS

Därmed vill skolinspektionen att ett utvecklingsarbete inleds inom samtliga områden.

Drastiskt försämrat resultat

Skolinspektionen hänvisar till nationell statistik som visar att resultaten för Ljungviksskolans elever har sjunkit drastiskt i flera ämnen under några år. De skriver ”Rektorn framhåller att dessa skillnader delvis beror på pandemin samt att det finns orsaksfaktorer hos eleverna och vårdnadshavares inställning till skolan, men har inga förklaringar med koppling till arbetet på skolenheten som hur undervisningen genomförs och de förutsättningar som finns i verksamheten.”

När det gäller rektorns ledarskap sa flera lärare till inspektörerna att rektorns arbete med uppföljning och analys kan utvecklas. Flera lärare sa också att rektorn aldrig hade gjort några lektionsobservationer.

Eleverna vill ha en tryggare skola

I granskningen framkom det även att det på skolan finns stora skillnader i hur varierad och strukturerad undervisning med aktivt lärarstöd eleverna får.

När det gäller trygghet konstaterar inspektörerna att det finns ett otillräckligt arbete för att skapa en trygg miljö för eleverna. Till skolans fördel kan sägas att när det har framkommit att elever har känt sig otrygga mellan lektioner och på raster har vuxennärvaron ökat i skolans lokaler och ute på rasterna. Det har också anställts socialpedagoger för att påbörja arbetet med trygghet på skolenheten. Inspektörerna konstaterar ” Dock uppger flera elever att skolan inte gör tillräckligt för att försäkra sig om elevernas trygghet. Någon elev uttrycker också att lärarna inte alltid tar kränkningar på allvar, och att lärare reagerar olika om man pratar med dem om kränkningar. När det gäller elevernas upplevelse av trygghet på nätet framkommer att detta område inte kartläggs systematiskt.”

Lerums Tidning har sökt skolans rektor och chefer för sektor utbildning i Lerums kommun. På grund av semestrar har de inte hunnit gå igenom skolinspektionens granskning och besluta vad som ska göras och hur detta ska ske. Förvaltningen kommer besvara tidningens frågor i en artikel efter sommaren.

Ljungviksskolans bedömning

Rektors ledarskap

Rektorn leder och styr i låg utsträckning skolans utveckling.

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:

• Rektorn behöver i sin analys av skolenhetens samlade resultat sätta dessa i relation till de förutsättningar lärarna får och till undervisningens genomförande samt utifrån denna analys besluta om och genomföra utvecklingsåtgärder.

Undervisning

Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområden finns.

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:

• Rektorn och lärarna behöver utveckla varierade metoder och arbetssätt så att eleverna ges inflytande och görs delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen.

Trygghet och studiero

Skolan arbetar i låg utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:

• Rektorn behöver tillsammans med lärarna och i delaktighet med eleverna arbeta samlat för att öka studieron genom att skapa gemensamma förhållningssätt och strategier.

Bedömning och betygssättning

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och omdömen ges i låg utsträckning.

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:

• Rektorn behöver se till att lärare tillsammans diskuterar hur de allsidigt och kontinuerligt kan utvärdera och bedöma elevernas kunskaper genom tydliga strukturer för sambedömning i alla ämnen.

Källa: skolinspektionen

LÄS MER:Sommarlovskort till unga kan bli verklighet: ”Ska utredas”

LÄS MER:Nu rivs Häggen på Lerums gymnasium – så reagerar tidigare eleverna

LÄS MER:1400 skolplatser och 10 nya förskolor – inom åtta år

ANNONS