Elisabeth Sandén (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, står vid Torpskolan i Lerum. Här kan en långt mycket större skola stå i framtiden, men bygglovet har överklagats till länsstyrelsen.
Elisabeth Sandén (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, står vid Torpskolan i Lerum. Här kan en långt mycket större skola stå i framtiden, men bygglovet har överklagats till länsstyrelsen. Bild: Tobias Kjellberg

Striden om nya Torpskolan: Planer anklagas för lagbrott

LERUM: Torpskolan i centrala Lerum ska bli större – det är den politiska majoritetens vilja. Nu har det ambitiösa projektet fått bygglov, men inte utan protester.
– Bygget strider mot barnkonventionen, säger Elisabeth Sandén (MP).

ANNONS

Torpskolan i centrala Lerum har gamla anor på bygden. Genom åren har flera små utbyggnader tillkommit, men det är ingenting mot vad som nu väntar skolan.

Det är ett av skälen till att Elisabeth Sandén (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, är tveksam till skolans tänkta ombyggnation – vilken ritar om den gamla bilden av området kring Häradsvägen helt.

Hennes främsta invändning mot skolbygget handlar om att skolgården blir för liten för barnens bästa.

– När det gäller Torpskolan så menar vi att tomten inte är tillräckligt stor för det här projektet. Särskilt de yngre barnen ska ha friyta att leka på och det är för lite yta för det här. Och jag upplever att man känner sig politiskt tvingad att säga ja till detta, säger Elisabeth Sandén.

Förslaget handlar om att göra om Torpskolan till en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs nio. I dag är det en skola från årskurs sex till nio.

Ordföranden nöjd

Men för att möjliggöra en sådan grandios utvidgning behövs också omtag vad det gäller det fysiska husrummet.

Enligt det senaste protokollet från miljö- och byggnadsnämnden vill kommunstyrelsen förstora Torpskolan med 2 377 kvadratmeter (i byggnadsarea) för att i framtiden kunna rymma totalt 750 elever.

Förutom fler klassrum ska det också byggas en ny idrottshall och den befintliga skolbyggnaden ska göras om – så också skolgården.

Nyligen beviljade nämnden bygglov för det ambitiösa projektet. Douglas Thisell (M), ordförande i nämnden, är nöjd med beslutet.

– Vi hade en stor föredragning där jag hade kallat in projektledaren för projektet och ledningen för samhällsbyggnad för att få så mycket information som möjligt. Efter föredragningen uppfattade vi att det skulle finnas möjligheter att bygga en skola på den befintliga platsen, säger han.

Douglas Thisell (M)
Douglas Thisell (M) Bild: Lerums kommun

I motsats till Elisabeth Sandén menar Douglas Thisell att det finns tillräckligt med yta för de mindre barnen att leka på. Han berättar att kommunens riktlinje är att små barn ska ha 30 kvadratmeter per barn, och större barn 15 kvadratmeter.

– Det är ju så att detta har sektor samhällsbyggnad kommit fram till tillsammans med skolan. Skolan har sagt att det är så här man vill ha det. Projektenheten säger att man har tillräckligt med skolyta och det är lärarna med på. Skiljelinjen som jag ser det är sannolikt att man ifrån Miljöpartiets sida inte vill se stora skolenheter, säger Douglas Thisell.

Elisabeth Sandén medger att hennes parti inte tror att en centralisering av skolan är till gagn för barnen.

”Jag tror egentligen att de var bekymrade.”

Att bygga ut Torpskolan har varit allianspartiernas strävan under en lång tid. Douglas Thisell avfärdar emellertid bestämt att han, på grund av det, kände sig tvingad att bevilja bygglovet – så som Elisabeth Sandén hävdar.

– Vi är en nämnd som är fullständigt neutrala även när det är kommunen som söker bygglov. Om du tittar tillbaka så ska du finna att i många olika ärenden så har vi lagt på ganska stora sanktionsavgifter på kommunstyrelsen då de inte har följt de regelverk som gäller. Så att påstå att vi inte skulle vara neutrala i den här frågan, det tycker jag är helt fel, svarar Douglas Thisell på anklagelsen.

Elisabeth Sandén menar emellertid vidare, tillsammans med nämndledamoten Anders Johansson (S) (som också röstade emot bygg­lovet), att skolprojektet går i strid med barnkonventionen.

Bland annat ökar skolans närhet till Säveån risken för drunkningsolyckor, menar Elisabeth Sandén.

Tjänstemän fäller skolan

Den springande punkten är alltjämt att det blir för trångt på skolgården, berättar hon, vilket kan göra att små barn söker sig utanför skolområdet – där det kan vara farligt för dem.

Douglas Thisell invänder med att alla barnen ju inte kommer ha rast samtidigt, och betonar ännu en gång att lärarna själva har uttryckt att den här utbyggnaden av Torpskolan är möjlig.

Douglas Thisell, vad tänker du om att utformningen av skolan skulle bryta mot barnkonventionen?

– Vår uppfattning är att det inte gör det. Och de tar väl till alla möjligheter när de vill få till ett annorlunda beslut. Om någon nu överklagar det här beslutet så får den instansen komma fram till om det är så eller inte, svarar Douglas Thisell.

Men enligt en skrivelse, som LT har tagit del av, tyckte också kommunens bygglovs­enhet att nämnden skulle avslå bygglovet.

I sin utredning av förslaget listar de en rad anledningar till varför – bland annat menar de, likt Elisabeth Sandén, att det visst blir för trångt på den tänkta skolgården.

De skriver att varje elev endast får elva kvadratmeter lekyta på den planerade skolgården – vilket inte är tillräckligt ”varken sett till Boverkets riktlinje eller kommunens målbild”. Yta som ligger nära vägen får inte räknas som lekyta, menar de, då det inte är lämpligt att leka nära trafik.

Ska vara kallsinniga

Elisabeth Sandén tror att politikerna från alliansen såg problemen, men valde att titta bort.

– Jag tror egentligen att de var bekymrade. Det är jag övertygad om. Men att man ändå valde att säga ”ja”, det menar jag måste vara att man inte ville sätta käppar i hjulet för partikollegorna i kommunstyrelsen. Det är givetvis min tolkning, säger Elisabeth Sandén.

Så fortsätter hon:

– Vi ska vara hårda och kallsinniga även om det är kommunen som söker. Hade det varit en annan aktör, med lika många problem, så hade man inte gått med på det. Så jag tycker att de har fattat ett politiskt beslut och åsidosatt den bedömningen vi ska göra enligt byggnadslagar.

Men Douglas Thisell slår ifrån sig.

– Det finns inga påtryckningar gentemot någon i nämnden. Det vill jag med bestämdhet hävda.

Blev ni politiska i bedömningen?

– Nej, jag menar att så är det inte.

Misstron slutar dock inte där. I och med den nya Torpskolan är Elisabeth Sandén också rädd för vad som kommer att hända med de två närliggande skolorna, Aspenässkolan och Knappekullaskolan, som är klassiska låg- och mellanstadieskolor. I framtiden, när också Torpskolan inhyser yngre barn, blir det konkurrens om barnen.

”Det är något som inte stämmer.”

Hennes oro förstärks ytterligare av den planerade skolan i Norra Hallsås, som också ska ha barn från förskoleklass och upp.

– Det står ingenstans vad som händer med Aspenässkolan och Knappekullaskolan. Jag ser det som att det finns en dold agenda, säger Elisabeth Sandén.

Hon berättar att hon har frågat allianspolitiker i kommunstyrelsen om de två småskolornas framtid, men inte fått tillfredsställande svar.

– De glider på svaren. Det är något som inte stämmer. Om nya Norra Hallsås och Torpskolan får barn i förskolan och upp, vem ska gå i Aspenässkolan och Knappekullaskolan? Jag vet inte om de vill göra om de skolorna till friskolor, eller vad som händer.

Avfärdar misstankar

Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för skola, reagerar på misstankarna.

– Det finns ingen som helst dold agenda och det vet Miljö­partiet att det inte finns. Det är inte så att vi i majoriteten sitter på några hemligheter som inte samtliga partier känner till. Alla har precis samma information, säger hon med eftertryck.

Om nu Knappekullaskolan, Aspenässkolan, nya Torpskolan och skolan i Norra Hallsås alla är i gång samtidigt: Finns det tillräckligt med småbarn i Lerum för att kunna hålla i gång alla dessa skolor samtidigt?

– Det får vi se. Jag kan naturligtvis inte säga vad som gäller för all framtid utan det här får vi successivt ta ställning till. Det finns i nuläget inget beslut om att lägga ner Knappekullaskolan och Aspenässkolan.

Så tillägger hon:

– Jag vänder mig starkt emot den typen av insinuationer att det finns en dolda agenda. Jag vet ingenting mer i dag än vad Miljöpartiets representant i kommunstyrelsen vet.

Eva Andersson (C), kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsbygge, berättar att kommunen har avsatt 194 miljoner kronor till bygget av nya Torpskolan. Beslutet har överklagats av en granne och kommer att behandlas av länsstyrelsen.

ANNONS